Статут КЗ КОР "Фастівський ліцей-інтернат"

Витяг зі Статуту:

Учні Ліцею-інтернату мають гарантоване державне право на:

 • доступність освіти і безоплатність повної загальної середньої освіти у закладі;
 • вибір форми навчання, профільного напряму, предметів варіативної частини робочого навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 • безпечні і нешкідливі умови виховання, навчання та праці;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-реабілітаційною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
 • участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
 • доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частин робочого навчального плану закладу;
 • повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;
 • участь в роботі органів громадського самоврядування Ліцею-інтернату;
 • участь в обговоренні і внесенні власних пропозицій щодо організації навчально-виховного процесу та дозвілля;
 • участь у розподілі зароблених Ліцеєм-інтернатом коштів;
 • участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо.

Учні Ліцею-інтернату зобов’язані:

 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його Статутом;
 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та інших внутрішніх нормативних документах закладу;
 • сумлінно вчитися, створювати доброзичливу атмосферу в ліцеї, проявляти повагу до дорослих і товаришів, поважати погляди і гідність інших людей;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
 • дотримуватися вимог Статуту, Правил для учнів, Кодексу ліцеїста;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.
Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 109